Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů a pravidla s jejich nakládáním.

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, poskytujeme následující informace:

 1. OSOBA SPRÁVCE 

Kontakt na Správce osobních údajů Rehabilitační centrum Čeladná (dále jen RCČ):

Rehabilitační centrum Čeladná s. r. o.
Čeladná 42
739 12 Čeladná

IČO 25868951
DIČ CZ25868951

V obchodním rejstříku registrováno pod: KS Ostrava, odd. C, vl. 23584

Kontakt na Pověřence pro ochranu osobních údajů:
JUDr. Lubomír Polách

polach@advokati-cz.com

 1. KTERÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A LHŮTY 

V oblasti ochrany osobních údajů vedeme databázi osobních a citlivých údajů svých pacientů a jsme správci těchto údajů:

·         osobní údaje a citlivé údaje, které RCČ získává a zpracovává v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb (zdravotnická dokumentace),

·         osobní údaje k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci,

·         osobní údaje umožňující RCČ kontakt s pacienty,

·         osobní údaje související se vzájemnými vztahy RCČ a pacienta.

·         Osobní údaje RCČ zpracovává v případě plnění zákonných povinností po dobu stanovenou právními předpisy; v případě zpracování nezbytného pro splnění smlouvy, po dobu nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy; v případě zpracování na základě souhlasu subjektu údajů po dobu uvedenou v souhlasu či do jeho odvolání. Po skončení doby oprávněného zpracování RCČ přestává Vaše osobní údaje zpracovávat a zajistí jejich likvidaci v souladu s relevantními právními předpisy.

 

 1. ÚČEL A PRÁVNÍ TITUL ZPRACOVÁNÍ 
 1. Pro účely vedení zdravotnické dokumentace a další účely související s poskytováním zdravotní péče, ochrany zdraví a souvisejících činností na základě plnění zákonných povinností správce jako zdravotnického zařízení podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných právních předpisů v oblasti zdravotnictví.
 2. Pro účely realizace smluvního vztahu se subjektem údajů při poskytování zdravotnických služeb, tzn. jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně, oboustranné plnění práv a povinností ze smlouvy, a dále ochrana práv a právem chráněných zájmů správce (zejména zajištění a uplatnění právních nároků ze smlouvy).
 3. Pro svou vnitřní potřebu, především pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů, zejm. k vyhodnocování možných rizik, ke sledování kvality služeb a optimalizaci poskytovaných služeb.
 4. Pro obchodní a marketingové účely, tzn. zejména nabízení dalších s poskytnutou službou nesouvisejících služeb, včetně šíření obchodních sdělení, podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě dobrovolně poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů. V případě dobrovolného poskytnutého souhlasu je pouze na Vašem svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytnete. Rozsahem poskytnutého souhlasu je RCČ vázán. Poskytnutý souhlas je možné kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas odvoláte, je RCČ povinna ukončit zpracování Vašich osobních údajů zpracovaných na základě poskytnutého souhlasu v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem RCČ. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete opětovně RCČ udělit.

 

 1. PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

RCČ je oprávněno poskytnou osobní údaje těmto subjektům:

 1. Zdravotním zařízením, rejstříkům, státním organizacím, které vstupují do procesu evidence, léčby, kontroly a kontaktu s pacientem;
 2. Interním zpracovatelům, kteří pro RCČ provádějí částečné či úplné zpracování osobních údajů na základě příslušné smlouvy;
 3. Státním orgánům, resp. subjektům veřejné moci v případech, kdy RCČ poskytnutí osobních údajů ukládají zákony – jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.;
 4. Dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu našich práv, např. pojišťovnám, soudům, soudním exekutorům, dražebníkům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku;
 5. Dalším subjektům, a to s Vaším souhlasem.

 

 1. POUČENÍ 

Vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás RCČ zpracovává, jakožto uplatnit i další níže uvedená práva můžete na adrese:

Rehabilitační centrum Čeladná s. r. o.
Čeladná 42
739 12 Čeladná

nebo na e-mailové adrese: polach@advokati-cz.com

Jako subjekt údajů jste oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou RCČ zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o účelu zpracování osobních údajů, kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorii příjemců osobních údajů, době, po kterou budou osobní údaje uchovávány, zdrojích osobních údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

V případě, že jste osobní údaje poskytli RCČ na základě souhlasu, máte právo tento souhlas odvolat. Pokud zjistíte nebo pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo ze strany RÚK k porušení Vašich práv či k porušení povinností stanovených Nařízením či vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, můžete se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které subjektu údajů k tomu platná právní úprava poskytuje Se svými podněty se můžete obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.